Místní knihovna Želetice
Naposledy aktualizováno: 18.12.2018 19:49:02

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Želeticích

 

V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Želeticích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 19. prosince 2002 a podle § 4 odst. 6 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) vydávám tento knihovní řád:

 


I. Základní ustanovení

 

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby
b) informační služby
ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
cb) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
2. služby uvedené v odst. 1 tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně
3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3
Registrace uživatele

1. uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele
2. knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození
3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Čl. 4
Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku.Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


III. Výpůjční řád

 

Čl. 5
Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu

 

Čl. 6
Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny¨
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecními právními předpisy (porušení autorských práv,šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury, apod.)

 

Čl. 7
Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu – ústně nebo písemně

 

Čl. 8
Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 4 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu,případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 9
Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. Je zakázáno zpracovávattext vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 10
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení ob­čanského zákoníku o půjčování věcí.
2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše dokumentů: není omezeno
3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 11
Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovení knihovnou nahradit škodu.
2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního savu obstaráním výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna

 
Proces zabral 0.0041 sekund času a 0.71MB paměti.